Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jste připraveni na zařazení dětí se specifickými potřebami do běžné ZŠ?

seznam všech úvah

ÚVAHA: Jste připraveni na zařazení žáků se specifickými potřebami do běžné základní školy?

Když se ať již manželům, či svobodným matkám narodí dítě, jsou nejšťastnější na světě. Celou radostí a láskou by miminko, které je samozřejmě nejkrásnější ze všech, rozmačkali. V průběhu porodu, bezprostředně po porodu nebo krátký čas po porodu může nastat zlom, který obrátí celou situaci a krásné představy v šokující fakt.
Co se asi honí rodičům hlavou, když se dozví, že jejich dítě není zcela zdravé? Jaký bude jejich budoucí život? Jakým úskalím budou muset čelit? Jak se s takovýmto dítětem jedná? Co vše bude nutné udělat pro to, aby nejen dítě, ale i celá rodina byla šťastná?

Existuje celá řada různých postižení, od tělesných, přes mentální, až po smyslová jako je například neslyšící, nevidomé dítě, či dítě s poruchou řeči. Dnešní lékařství a věda je natolik vyspělá, že každé z těchto postižení se dá v určité míře možností kompenzovat. Odborníci zaškolí rodiče v daném handicapu. Vysvětlí, pomohou a naučí v základních úkonech tak, že rodina je schopna fungovat jako zcela normální rodina se zdravým dítětem.
V potazu však není jen rodinný život, je důležité se také zaměřit na to, zda je vhodné postižené děti zařadit do běžných škol. Zda vzdělání na "normálních" školách pro ně nebude příliš náročné a to nejen v jejich zájmu, ale i v zájmu ostatních spolužáků, pedagogů a jiných zaměstnanců školy.

V dnešní době existuje řada možností, způsobů a postupů, jak připravit dítě s nějakou vadou do běžných škol. Pro žáky se specifickými potřebami jsou na školách vytvářeny nejrůznější optimální podmínky pro jejich pozitivní integraci. Je to například bezbariérový přístup-výtahy, nájezdové rampy, zvedací plošiny, či bezbariérově upravené WC a umyvadla, pro žáky s pohybovým omezením. Dále jsou to různé kompenzační pomůcky pro osoby se smyslovou vadou. Pro děti s poruchou zraku jsou to lupy osvětlením, barevné tabule a křídy, zvětšené modely, dodržovat vhodnou vzdálenost mezi lavicí žáka s vadou zraku a tabulí, různé elektronické pomůcky a tak dále, pro nevidomé děti pak možnosti využívat Braillovo písmo a vodícího psa. Poruchy sluchového ústrojí sebou nesou také různá specifika a takto postižené osoby potřebují například elektroakustické kompenzační pomůcky, je nutné znát, jak se s těmito dětmi dá dorozumívat a poučit o tom i všechny žáky v třídě a osoby na škole. Důležité je také brát ohled na schopnosti žáka, přizpůsobit se jeho tempu a mít na vědomí různá omezení, která budou pro jeho vadu nezbytná.

Nejsou to pouze pomůcky, které pomáhají v integraci, je to celá škála odborníků, bez kterých by uskutečnění tohoto procesu nebylo možné. Jsou to procesy velmi náročné, avšak při intenzivně a kvalitně vykonávané práci, jsou v mnoha případech zdařilé. Dítě je pak schopno i návštěvy běžné mateřské i základní školy, vede i se svou vadou plnohodnotný život a je šťastné jako každé jiné dítě.

Že tohle vše lze zvládnout nám na workshopu s názvem Jste připraveni na zařazení žáků se specifickými potřebami do běžné základní školy?, dokázala i paní, která nás workshopem provázela. Sama se situace ujala a výborně vychovala své dva syny trpící dětskou mozkovou obrnou. Podařilo se jí vynikajícím způsobem začlenit chlapce do běžných škol a jako důkaz toho, že to opravdu možné je, se nám oba dva představili osobně.
Z pohledu budoucí matky i budoucí paní učitelky bych ráda dodala, že když se člověk setká s dítětem se specifickými potřebami, tak se nesmí okamžitě vše vzdávat, házet celý život za hlavu, ve všem vidět jen negativa. Je důležité mít optimistický přístup, mít hlavně tu vůli a snahu pomoci takovému dítěti a těšit se z každého i toho nejmenšího pokroku a úspěchu, kterého postižené dítě, i já jako matka či pedagog, dosáhnu.