Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu

Workshop „Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu“ mě velice zaujal a začala jsem více přemýšlet o židovské kultuře, židovském obyvatelstvu a o celém jejich životě. Došla jsem k názoru, že dnešní děti nemají příliš informací o těchto lidech, kteří s námi společně žijí. Děti se ve škole učí o křesťanství, ale učí se i dopodrobna o judaismu? Myslím si, že ne.
V dnešní době se děti učí hlavně to, jak to bylo s Židy za války, co se s nimi dělo, že mnozí z nich byli obětí holocaustu, ale už se neučí nic o jejich kultuře, o zvycích, tradicích a jejich zákonech. Ale proč? Vždyť jsou stejně tak zajímavé, možná i zajímavější než tradice a zvyky jiných společností.
Po tomto, velice zajímavém workshopu, jsem měla spoustu otázek a začala jsem hledat informace o židovském obyvatelstvu. Našla jsem mnoho zajímavých informací. Například věděli jste, že mezi židovské zvyky patří i Pidjon ha-ben? To znamená, že když se narodí prvorozený syn, musí jej otec podle biblického nařízení vykoupit. Tento obřad se provádí třicátý prvý den po narození. Při obřadu musí být přítomen kohen, který obdrží peníze, za něž je chlapec vykoupen. Mezi další zvyky patří i obřízka, kdy náboženský život židovského chlapce začíná již osmý den po narození právě obřízkou – hebr. brit mila. Obřízka je v judaismu znamením smlouvy s Bohem, kterou uzavřel Abrahám, praotec židovského národa. Provádí se osmý den po porodu. Během obřadu dostává chlapec hebrejské jméno. U dívek a žen se tzv. ženská obřízka nikdy, nikde a za žádných okolností neprovádí. V řadě komunit se místo toho provádí obřad Simchat bat (radost [z narození] dcery), který rovněž zahrnuje udělení židovského jména.
Po prostudování těchto i mnohých dalších informací jsem došla k názoru, že děti by se v první řadě měly učit o tom, kdo jsou Židé, kde a jak žijí, co nesmějí a co naopak musí a proč jsou i nadále vytěsňováni z našeho okolí. A až posléze by se měly dozvědět, jaký dopad to pro Židy mělo za války. Tím samozřejmě nechci říci, že holocaust byla událost, kterou by se žáci neměli dozvědět. Učit by se o ní měli, ale napřed by se měli učit o jejich zvycích a kultuře. Dále si myslím, že dětem bychom měli teoretické znalosti doplnit také i o ty praktické. Například exkurzí, vždyť po celé České republice je mnoho krásných památek, jako jsou židovské hřbitovy, synagogy nebo celé židovské obce. I já sama jsem židovskou obec navštívila a musím říct, že to ve mně zanechalo hluboké dojmy.
Během workshopu jsme dostali mnoho zajímavých typů na výlety za židovskou kulturou a já osobně je určitě využiji. Myslím si, že žáci by taková prostředí měli poznávat a rozhodně jako budoucí učitel budu usilovat o to, aby se žáci více zajímali o židovskou kulturu.