Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Rizika slovního hodnocení

Workshop s názvem Rizika slovního hodnocení. Lektorkou zde byla paní PhDr. Jana Nováčková, CSc. Byl zaměřen zejména pro nás, ty co budeme jednou učiteli, kteří se budeme podílet na výchově a vzdělávání žáků. Myslím si, že byl také přínosný nejen pro samotné učitele, ale také pro rodiče. V současné době se nabízí hodnocení dvojím způsobem, a to klasické známkování známkami a slovní hodnocení. Slovní hodnocení dá podle mě učiteli daleko více práce než se rozhodovat nad udělením známky, ale výsledek určitě za tu námahu stojí. Jedná se tedy o velmi důležitou složku školního vzdělávání. Je velice konkrétní a objektivní. Proto je důležité, abychom znali jeho zásady a rizika. Dále také můžeme slovní hodnocení chápat jako jakési „odpočnutí“ od známek. Přináší žákům i rodičům přesná sdělení, výsledky, pokroky žáka, co má udělat, aby se zlepšil, … Také by mělo svým způsobem žáka motivovat k další činnosti a k zlepšování. Ale má také svá úskalí. Mezi rizika tedy patří zejména tzv. nálepkování či jinak řečeno škatulkování žáků. Měli bychom se tedy nálepkám, ať již pozitivním či negativním, vyhnout. Mohly by mít na žáky negativní dopady. Např. jestli žáka označíme jako lajdáka, může z toho vyplývat, že pokud takhle budeme žáka označovat jako nepořádného, neschopného, opravdu se takovým stane. Naopak, když mu budeme říkat např. „ Jsi jedničkář, může to žáka svazovat. Ale myslím si, že se tomu v praxi nevyhneme. V samotném hodnocení nemůže nebo by neměla být hodnocena osobnost samotného žáka. Jedná se spíše o výsledky, průběhu učení žáka. Ke slovnímu hodnocení se používá tzv. popisný jazyk. Myslím si, že každý, ale popisný jazyk používat neumí. I já jsem s tím měla docela velké obtíže, když nám lektorka dala za úkol pokusit se takto vyjadřovat. Myslím si tedy, že právě toto je na celém slovním hodnocení to nejtěžší. Správně a srozumitelně se vyjadřovat tak, aby to nijak neohrozilo osobnost žáka. Ale naopak, aby si z toho vzal každý, co potřebuje. Ať už rodič nebo žák. Slovní hodnocení by se dále mělo týkat výhradně jednoho daného dítěte. V hodnocení by se nemělo objevovat srovnání s celou třídou. Např.: Umíš vyjmenovaná slova nejlépe z celé třídy.“ Workshop se mi moc líbil. Jsem ráda, že jsem ho mohla navštívit. Myslím si, že právě v dnešní době je slovní hodnocení na školách populární a každý učitel by ho měl umět kvalitně vytvořit. Lektorka nám říkala, že se ale moc chválit nemá, ale výuku si bez nějaké pochvaly ze strany učitele představit nedovedu. Myslím si, že i pro samotné žáky je docela důležitá. Workshop byl pro mou budoucí praxi velice přínosný. Doufám, že jednou se slovním hodnocením nebudu mít velké problémy.