Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jazyk a gender

Seminář s názvem Jazyk a gender se uskutečnil 20.10.2011 pod vedením lektorky Mgr. Jany Valdrové, gendrové lingvistky a publicistky, věnující se výzkumu jazyka z hlediska rovného pojednávání žen a mužů. Seminář ve mně vzbudil veliká očekávání, jelikož s problematikou gendru jsem se již setkala, avšak nikdy jsem neuvažovala nad tím, do jaké míry naše gendrové stereotypy ovlivňuje jazyk a jazyková komunikace.
V první části workshopu Janám paní lektorka blíže objasnila pojem gender. Jedná se o termín donedávna spíše neznámý, který odkazuje na sociální rozdíly mezi muži a ženami, tyto rozdíly jsou však kulturně a sociálně podmíněné, konstruované. Genderový stereotyp je pak zjednodušující představa o tom, jaký má být muž a jaká má být žena, přičemž se předpokládá, že všichni "normální" příslušníci daného pohlaví nesou tyto znaky. Tato problematika je v současnosti velmi aktuální a vzbuzuje také velké diskuze. Stejně tak tomu bylo i v tomto semináři. Z mého pohledu v problematice genderu nejde o to, aby byly potírány rozdíly mezi muži a ženami, ale aby byly minimalizovány situace, kdy jsou lidé jakýmkoli způsobem znevýhodněni pouze kvůli svému pohlaví, proto jsem zastánkyní této diskuse.
Díky semináři jsem si hlavně uvědomila velikou provázanost jazykové komunikace s vytvářením osobní identity každého z nás. Paní lektorka na konkrétních příkladech ukázala, jakým způsobem jazyk jako nástroj komunikace odráží běžné stereotypy o muži a ženě. Jde o detaily, které příliš nevnímáme, avšak při hlubším zamyšlení je jasné, že je podvědomě vstřebáváme a přijímáme za své. Běžně se například setkáváme (ať už v běžném životě, v médiích i v některých učebnicích) s pojmenováními, která přidělují určitému pohlaví určité profese nebo vlastnosti - mateřská dovolená, muži zákona, muž činu, čekárna/kupé pro matky s dětmi apod. nebo s ignorováním jednoho nebo druhého pohlaví v jazyce (např. některé ženské názvy osob jsou pociťovány jako neobvyklé - vědkyně, chiruržka, jednotlivkyně, občanka - a nejsou ani užívány, což v některých případech, např. v nabídkách zaměstnání, může působit dost zavádějícím dojmem). Sama ze své zkušenosti vím, jak důležité je volit vhodná slova, aby bylo to, co říkáme, druhými beze zbytku pochopeno, proto věřím, že i tyto malé detaily v jazyce náš gender konstruují a jejich odbourání je jedna z cest vedoucí k odbourávání genderových stereotypů jako takových.
Nezanedbatelný podíl na vytváření těchto stereotypů má také působení masových médií (v čele s reklamou) na současnou společnost a hlavně neschopnost lidí kriticky rozlišovat informace, které z médií přicházejí. Úkolem nás učitelů je pomoci žákům tyto stereotypy odhalovat, aby se jimi necítili vázaní a využili co nejlépe svých schopností, a tím snad i přispějeme k tomu, aby se společnost postupně od těchto stereotypů oprostila.