Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jazyk a gender

Asi před půl rokem jsem se v rámci vysokoškolského studia zúčastnila semináře s názvem Jazyk a gender. Tehdy jsem se s tímto pojmem setkala po prve a neměla jsem tedy v povědomí, co vše se za tímto pojmem skrývá a o jakou problematiku se jedná. V úvodu bych ráda uvedla pár slov objasňujících a vysvětlujících podstatu pojmu gender.
Gender, pojem, který je u nás ještě málo rozšířený, tajuplný, při prvním setkání s ním rozporuplný. Co se vše se vlastně za tímto pojmem skrývá a co tento pojem zahrnuje? Každý si pod ním představí něco jiného. Mnozí ho automaticky spojují s feminismem, ve skutečnosti tomu tak úplně není.
Pojem gender je užíván k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. Používá se k tomu, abychom v diskusích o mužích a ženách ve společnosti uměli odlišit biologickou podstatu lidí (pohlaví) od dalších vlivů, které formují dnešní podobu a postavení žen a mužů, tedy od vlivů společenských, kulturních, historických (gender, z angl. genus, česky překládáno jako rod). Zatímco tedy pohlaví odkazuje na fyzické rozdíly lidského těla, gender se týká psychologických, sociálních a kulturních rozdílů mezi muži a ženami. Je totiž mnoho rozdílů, které nejsou biologického původu.
Formální rovnost všech občanů bez rozdílu pohlaví je u nás zaručena Ústavou, resp. Listinou základních práv a svobod, která je její součástí. Je však tato formálnost převáděna i do praxe? Nebo je to jen část zákona, jejichž porušování, ať nepřímé či přímé, je spolu s některými dalšími často přehlíženo a nestíháno?
Mám pocit, že i když už máme 21. století a společnost stále hovoří o demokracii, svobodě, stejných právech pro všechny, tak se stále v některých oblastech, i rovnocenných právech mužů a žen,nedá hovořit.
Když se tak nad rovnoprávností občanů celkově zamyslím, připomíná mi diskuse nad stejnými právy mužů a žen téměř identickou problematiku týkající se rovnoprávnosti bohatých a chudých. Z jakého důvodu jsou přestupky a trestné činy vlivných a bohatých osob s klidem státem přehlíženy? Pro příklad bych uvedla některé naše nejmenované politiky, kteří mají své zkušenosti s braním úplatků či se samotným uplácení. Politici mají své postavení ve společnosti, jsou velice dobře finančně zajištěni a v případě nějaké ,,nehody“ ze všeho vyváznou téměř bez škrábnutí. Kdežto běžný člověk, který žije svůj život, je v případě přestupku či trestného činu stíhán a platí za své činy podle zásluhy. Kde je tedy ta stále diskutovaná rovnoprávnost všech občanů? O této problematice se ví, mluví se o ní, ví, že by se s tím mělo něco dělat, ale stále se přehlíží a nikdo ji nechce řešit.
Obdobně je tomu i s rovnoprávností mužů a žen v souvislosti např. s trhem práce. Všeobecně se ví o tom, že si mnozí zaměstnavatelé vybírají své zaměstnance podle pohlaví a také dle pohlaví přiřazují zaměstnancům druh práce a s tím spojené finanční ohodnocení. Proč např. na základní škole, kde je učitelský sbor zastoupen schopnými učitelkami a jedním učitelem, je při volbě ředitele školy většinou dána přednost muži? I žena by dokázala vést dobře školu. Jde tu tedy o rovné příležitosti mužů a žen a o srovnatelném zacházení zaměstnavatelů se zaměstnanci mužského pohlaví stejně jako se zaměstnanci ženského pohlaví.
S praktickými věcmi tohoto problému úzce souvisí i stránka jazykové rovnoprávnosti a to např. nabídky práce. U většiny nabídek práce, v dnešní době už o dost méně, je uvedeno pouze jedno pohlaví, např. přijmeme uklízečku. V tomto konkrétním případě je zase ubíráno právo muži na zájem o toto zaměstnání.
Osobně jsem zastánce emancipace a rovných práv a povinností pro všechny celkově. Jen si myslím, že dnešní společnost vše prezentuje tak, že se ženy snaží mužům dokazovat své schopnosti a vyrovnávat se jim co nejvíce a že si mnohé ženy odpírají to, že je může muž chránit a starat se o ně jako o svoji růži. A naopak, žena může být svému muži oporou a rodinným zázemím. Toto přirozené chování mužů i žen by rozhodně nemělo být přehlušováno snahou o rovnost mezi muži a ženami úplně ve všem!