Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: V hlavní roli umění

Na workshopu „V hlavní roli: umění“ se mi líbila aktivita, kdy si každý na velký papír, určený pro menší skupinu lidí, měl nakreslit vlastní tvar, který by vyjadřoval jedincovo „já“. Poté pomocí abstraktních obrázků začít ve skupině komunikovat. Tato činnost určitě stojí za pozorování. Na papírovém podkladu tak může vzniknout něco velmi nepřehledného, v čem se vyznají jen aktéři. Nebo někdo, kdo v tom daném ztvárnění umí hledat. Je to zajímavá metoda, při které můžeme ostatním ukázat, jak se mohou dívat na abstraktní umění.

V dnešní době, kdy děti tráví čas u televize, nebo na počítači, www.replicabagmall.com klesá jejich zájem o umění. Proto si myslím, že je důležité rozvíjet u dětí vztah k umění. Ať už je to formou klasických návštěv zajímavých muzeí, nebo zapojování do tvorby.

Jaký úkol má estetická výchova?
Estetická výchova se výrazně podílí na formování osobnosti a utváření jejího postoje a vztahu ke společnosti. Umožňuje každému jedinci proniknout do světa lidí, přírody. Rozvíjí mravní kvality, kulturní zájmy i mezilidské vztahy. Má značný vliv na rozvoj kulturního života společnosti, je základem mezilidské komunikace. Realizace estetické výchovy nesmí být živelná, musí být vedena emocionálně a cílevědomě, musí mít svoji strukturu a jasně stanovený cíl a úkoly. Je nutné si uvědomit, že jakékoliv výchovné působení na člověka musí počítat se specifickými zvláštnostmi, které přináší věk, jeho postavení ve společnosti, mentální úroveň, a eventuelně jeho odlišnost, znevýhodnění i určitý druh postižení, jeho individualitu. Umění prakticky slouží jako jazyk, kterým se domluví celé lidstvo, tím překračuje dílčí hranice. Trvalým cílem estetické výchovy je vytváření vztahu ke kulturním a uměleckým hodnotám. Schopnost estetického hodnocení si totiž může osvojit každý člověk. Tato schopnost není podmíněna výjimečným nadáním, ale lze ji vypěstovat v člověku cílevědomou výchovou.

Estetickovýchovné působení je výrazným a významným činitelem, který přispívá k socializaci každého člověka. Proto je velice důležitá výjimečnost kulturně výchovného působení na dítě. Klade totiž základ k dalšímu rozvoji osobnosti, formuje morální a etické postoje. Významně přispívá ke spoluvytváření hodnotové orientace, což je pro každého člověka nesmírně důležité. Estetická výchova je nedílnou součástí celoživotní výchovy. Proto musí mít dítě již od útlého věku stále určitý přísun informací, které mu umožňují orientovat se, ujasnit si kritéria a aplikovat je. Současně je jedinec stavěn do neustále nových, neopakovatelných situací, v nichž nemůže vystačit s dosavadními poznatky. Estetické vzdělávání vyplývá z potřeb člověka, který je připraven nové podněty přijímat a tvořivě na ně reagovat.
(Zdroj: podklady k semináři PhDr. Vlasty Šedé a Jiřího Šedého - VLIV ALTERNATIVNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK NA ROZVOJ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ ŽÁKA )

Rozvíjet u dětí vztah k umění je bezpochyb důležité. Je to úkol, který by měli zastávat nejen rodiče, ale i učitelé. Jakým způsobem, to už je na každém z nás.