Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Předcházení vývojovým poruchám učení

seznam všech úvah

Předcházení vývojovým poruchám učení

Ve čtvrtek 5. dubna jsem se v rámci projektu Pedagogika v praxi zúčastnila už třetího workshopu s názvem „Předcházení vývojovým poruchám učení“, který vedla lektorka Mgr. Ilona Šťastná, ředitelka základní školy s alternativním programem „Waldorfská škola“.
Byla nám představená výuka od 1. do 9. třídy na Waldorfských školách.
Paní lektorka byla velmi příjemná, vyzařoval z ní klid a láska ke své profesi.
Nejvíce vývojových poruch se týká dyslexie, rané příznaky se dají rozeznat už od 3 let, dítě má problémy s učením říkanek a básniček, často komolí slova, má problémy s rýmováním, rozkladem slov, nerozezná písmena ve svém jménu.
Další je dysgrafie, porucha, která se prolíná s dyslexií, je však v písemné podobě. Zde se v dětském věku projevuje poruchou jemné motoriky, motorické koordinace a senzomotorickými obtížemi.
Dysortografie tato porucha pravopisu ještě více posiluje rozpor mezi mluvenou a psanou formou projevu. U dětí v předškolním věku se projevuje problém se sluchovou pamětí, sluchovou analýzou a syntézou, sluchovou orientací, děti nerozeznají vysoké a hluboké tóny.
Počátky vývojových poruch lze pozorovat u dětí, již v předškolním věku a mnohdy se dají eliminovat.
Osobně se domnívám, že vývojovým poruchám lze předcházet, pokud dysfunkce nevznikly v prenatálním, perinatální období, nebo nejsou dědičného původu.
Mnoho vývojových poruch, dysfunkcí, vad řeči vznikají nepodnětným prostředím.
Děti potřebují nejen uspokojování biologických potřeb, ale naplňování potřeb psychologických, především lásku, pocit jistoty a bezpečí, které jim dávají hranice, každodenní rituály, pravidelný denní režim, komunikaci, potřeba hrát si.
Na dnešní rodiny je vyvíjen velký tlak, především ekonomický, časový, společenský, jsou vystaveny větší stresové zátěži, vztahovým problémům. A to se odráží ve výchově dnešních dětí. Dnešní rodiče nemají na děti čas ani nervy. Po odchodu dětí ze školky, jich většina absolvuje různé kroužky. Když večer přijdou domů, rodiče jim pustí televizi, DVD, nebo počítač, aby měli klid. Je smutné, že dnešní rodiče zapomněli, na pohádky, které jim jejich rodiče, prarodiče vyprávěli, nebo četli před spaním. Pro většinu to byly vzácné chvilky. V dnešní době se většina dětí musí spokojit s pohádkou na DVD. Dnešní rodiče s dětmi málo komunikují, neprohlížejí si knihy, neučí je jednoduché říkanky, písničky, doma nekreslí, nemodelují. Jak se má jejich osobnost příznivě rozvíjet?
Paní ředitelka nám přiblížila tyto poznatky, narušený denní rytmus, způsobuje dysfunkce. Dítě potřebuje přesný denní režim, obklopovat se přirozenými věcmi, důležitý je rozvoj přes pohyb, nohy, ruce, rozvoj hmatu, rovnováhy. Na rozvoj řeči jsou vhodné jednoduché prstové říkanky. Rozvoj pohybu skrze rytmus, rytmizace, rytmické cvičení, pohybové cvičení. Dospělí by měli naučit děti správně si hrát. Dnešní dokonalé hračky nedávají prostor pro fantazii dětí. Pro rozvoj fantazie vyprávět dětem pohádky. Rozvíjet v dětech hodně citu, oční kontakt. Přes příběhy, řešit nedostatky problémy.
V mysli mi utkvěly věty. Všechno souvisí se vším. Všeho moc škodí.
Přestože byl workshop určen především učitelům ZŠ, pro mne jako učitelku v Mateřské škole, byl přínosný. Seminář byl zaměřený na zkušenosti a poznatky z praxe, praktická cvičení, i z tohoto důvodů byl velmi podnětný.
A nakonec citace lektorky Mgr. Ilony Šťastné: „Je třeba s láskou děti přijmout a vychovat, se svobodou je vyslat do světa.“