Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ

Na úvod bych ráda řekla pár informací o workshopu na téma ,,Jak na nápravu poruch učení od 2. stupně ZŠ“, který jsem navštívila ve čtvrtek 22. 3. 2012 v odpoledních hodinách.
Jsem sice studentka oboru Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiky, ale myslím si, že i na prvním stupni ZŠ využiji zkušenosti z tohoto workshopu. Tento workshop vedly dvě velice příjemné a myslím, že i zkušené paní učitelky s touto problematikou. Na workshopu jsem se také mohla na chvilku vžít do situace žáků s poruchami čtení a psaní, což mě dalo teoretické i praktické zkušenosti.

Když se zamyslím nad tématem dyslexie je to vývojová porucha čtení,která se projevuje nesnázemi při čtení, neporozuměním textu a nesrozumitelným čtením. Často se také projevuje pomalým čtením, slabikováním nebo naopak čtením rychlým. Také si slova v duchu nejprve přeříkávají a poté slovo vysloví nahlas. Je to jedna z nejčastějších vývojových poruch učení. Při čtení se často dopouštějí řady chyb např. vypouštění písmen, přidávaní písmen, zaměňování písmen, nesprávné psaní čísel a řada dalších.
Jak můžu pomoci dítěti s dyslexií? Existuje řada pomůcek pro zlepšení čtení. Jednou z pomůcek jsou čtecí okénka, ukazování tužkou nebo prstem na jednotlivá slova při čtení, je také důležité často dítě chválit a zdržovat se negativních poznámek, které by mohli dítě odvracet od čtení.

Děti s poruchami čtení nejsou schopní očima sledovat souvislé řádky nebo plynule přecházet z řádku na řádek. Při těchto problémech slouží jako pomůcka čtecí okénko.
Některé děti se natolik soustředí na proces čtení, že mu uniká smysl přečteného textu. Proto je velice důležité popovídat si o přečteném textu.
Dále myslím, že žáci s poruchou čtení mají také problémy s dalšími předměty jako je dějepis a cizí jazyk.

Na workshopu jsme se také dozvěděli spoustu informace o další specifické poruše psaní a tou je dysgrafie, která postihuje celkovou úpravu písma. Myslím, že dítě s tou to poruchou mají obtíže s nečitelností písma, časté chyby v diktátech, opisech a přepisech. Dítě si obtížně pamatuje písmena a písemné projevy bývají často špatně čitelné. Pro děti s těmito obtížemi existují pomůcky, které jím pomohou při psaní například plastové násadky na pera a tužky také trojboké tužky a pastelky.
U dětí s tou to poruchou můžeme pozorovat zvýšený tlak na tužku, špatné držení psacích pomůcek, výrazně pomalé, neplynulé tempo psaní a neuvolněná ruka a zapěstí.

Myslím, že dyslexie a ostatní poruchy mají spoustu společného například nepozornost, časté zapomínaní a hlavně nechuť ke čtení a pozdějšímu učení.